Ústava ČR s výkladem pro Miloše Zemana – infografika

Prezident Miloš Zeman prokázal v minulých dnech profesionalitu při práci s ústavou. Aby dále nedocházelo ke zpochybňování jeho interpretací samozvanými „experty“, dovolujeme si nabídnout správný výklad důležitých článků základního dokumentu, týkajících se postavení prezidenta v našem ústavním systému. Předností výkladu je zejména to, že usnadňuje vládnutí, preferuje odbornost, profesionalitu a výsledky, na kterých prezidentovi, v zájmu nás všech, záleží.

Které články to jsou?

ČLÁNEK 54

 • 1) Prezident republiky je hlavou státu.
 • 2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.
 • 3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

ČLÁNEK 57

 • 2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

ČLÁNEK 62 PREZIDENT REPUBLIKY

 • a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
 • b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
 • c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
 • d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vády,
 • e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
 • f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
 • g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
 • h) má právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
 • j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

ČLÁNEK 63 1) PREZIDENT REPUBLIKY DÁLE

 • a) zastupuje stát navenek,
 • b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
 • c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
 • e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
 • f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu.
 • 2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
 • 3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
 • 4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, který vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Ústava ČR s výkladem pro Miloše Zemana - infografikaZdroj: ihned.cz

Download this infographic.

Embed Our Infographic On Your Site!